فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش پزشکي
دانشگاه ها و اساتيد پزشکي
آموزش علوم رشته پزشکي
نرم افزارهاي رشته پزشکي
مراکز تحقيقاتي پزشکي
پروژه تحقيقاتي بخش پزشکي
رده بندي سايتهاي پزشکي
متخصصين رشته پزشکي
بانک مقالات رشته پزشکي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات پزشکي
گالري عکس بخش پزشکي
 
 

عنوان: آنفولانزا H1 N1
نويسنده: مهرداد آرايي نژاد                 ايميل: mehrdadaraii@yahoo.com

منبع اطلاعاتي: www.olom88.blogfa.com  post-9            تاريخ نگارش: 29/12/1388

عکس

 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

با پاندمي شدن آنفولانزاجديد H1N1جديد (H1N1 2009) امروزه استفاده کردن از روش هاي تشخيصي سريع و مطمئن از اهميت خاصي برخوردار شده است. اما در ابتدا لازم است آشنايي مختصري با اين ويروس داشته باشيم.


◄   ويروس آنفولانزا و انواع آن:
در طبقه بندي ويروس ها ، ويروس آنفولانزا از جمله ويروس هاي خانواده اورتوميکسو ويريده است که برخلاف بيشتر ويروس هاي RNA دار که در سيتوپلاسم تکثير مي کنند در داخل هسته تکثير مي يابند.

 


◄   ساختار ويروس:
ويروس انفولانزا اغلب داراي ساختار کروي خشن با قطري در حدود 120-80 نانومتر مي باشد اما گاها به شکل رشته اي نيز ديده مي شود. در ساختار مرکزي ويروس RNA تک رشته اي با پلاريته منفي به همراه پروتئين هاي محافظت کننده وجود دارد. RNA ويروس عموما تک رشته اي و از8-7 قطعه تشکيل شده است که هر يک از قطعات خود حاوي 2-1 ژن ميباشد به طور مثال ژنوم آنفولانزا نوع A داراي 8 قطعه و 11ژن مي باشد که 11 نوع پروتئين ويروس را با نام هاي زير کد مي کند:

HA NA NP M1 M2 NS1 NS2

PA PB1 PB1-F2 PB2

HA:هماگلوتينين،يک نوکلئوپروتئين غشايي ميباشد که با اتصال به اسيد سياليک سطح غشا سلول هاي اپيتليال موجود در مجراي تنفسي باعث اتصال ويروس به سلولهاي ميزبان و الوده نمودن سلولها نقش ميشود.

NA: نورامينيداز نيز همانند HA نوکلئوپروتئيني غشايي بوده که باعث شکسته شدن اسيد سياليک غشايي و در نتيجه انتشار ويروس به ساير سلولهاي ميزبان ميشود.

HA * و NAاز اهداف اصلي داروهاي انتي ويروس در درمان انفولانزا ميباشد.

M2: نقش کانال يوني غشايي را دارد و در جريان همانند سازي ژنوم ويروس با انتقال يونهاي H از غشا باعث ايجاد شرايط اسيدي در سلول و کمک به همانند سازي ويروس ميشود.

◄   بر اساس تفاوت در پروتئين غشايي M2 ويروس آنفولانزا به سه نوع زير تقسيم مي شود:

آنفولانزا نوع A : پرندگان وحشي آبي ميزبان طبيعي براي انواع وريته آنفولانزا نوع A هستند اما گاهي اوقات ويروس به ديگر گونه ها از جمله جمعيت هاي خانگي و اهلي مانند رندگان ، خوک ، اسب و برخي از حيوانات دريايي مانند فوک انتقال يافته و يا باعث ايجاد پاندمي مرگ زاي در انسان مي گردد.

آنفولانزا نوع B : منحصرا انسان را آلوده ميکند اما فوک و راسو نيز حيوانات مستعد شناخته شده اند. کمتر از نوع A عموميت دارد.

آنفولانزا نوعC : انسان ، سگ و خوک را آلوده مي کند گاها" باعث ايجاد بيماري شديد و اپيدمي هاي منطقه اي مي گردد آنفولانزا نوع C بيشتر در کودکان و کمتر از دو نوع ديگر رخ مي دهد.

◄   سروتيپ هاي آنفولانزا :
بر اساس توليد آنتي بادي عليه پروتئين هاي غشايي هماگلوتينن HA و نوروآمينيداز NA ويروس انفولانزا نوع A، B وC به سروتيپ هاي مختلفي تقسيم ميشود که در اين ميان نوع A داراي 16 سروتيپ و نوع B و Cتنها داراي يک نوع سروتايپ هستند، سروتيپ هاي نوع A شامل :

H1N1, H1N2, H2N2, H3N2, H5N1,

H7N2 ,H7N3, H9N2, H10N7 ,.

انفولانزا خوکي کليه سروتيپهاي ويروس انفولانزا ميباشد که در بين جمعيت خوکها اندمي شده و ايجاد بيماري مينمايد و گاها نيز انسان را الوده ميکند

◄   روش هاي تشخيص آنفولانزا :
شماري از روش هاي آزمايشگاهي براي شناسايي و تشخيص آنفولانزا وجود دارد که از حساسيت و اختصاصيت هاي متفاوتي در افتراق آنفولانزا نوع A از B وC و يا افتراق زيرگونه هاي نوع A (همانند افتراق H1N1 فصلي از H1N1 جديد 2009 ) برخوردار هستند اين روش ها شامل :

1- روش تشخيصي RIDTs

2- روش ايمنوفلورسانس مستقيم DFAs

3- کشت ويروس Viral Culture

4- روش ملکولي Real time RT PCR

◄   روش تشخيصي سريع RIDTs ( (Rapid Influenza Diagnostic Test:

اين تست ها قابليت رديابي نوکلوپروتئين هاي ويروسي را دارند و از جمله ويژگي هاي آنها اختصاصيت 95 % و اعلام نتيجه در کمترين مدت زمان ممکنه است. اين تست ها را بر اساس قابليت افتراقي شان به سه دسته زير تقسيم مي کنند :

1- تست هاي که آنفولانزا نوع A را تشخيص مي دهند.

2- تست هاي که دو نوع A وB را از يکديگر تشخيص و افتراق مي دهند

3- تست هاي که آنفولانزا نوع A وB را تشخيص مي دهند اما قابليت افتراق اين دو نوع را از يکديگرندارند.

◄   روش ايمنوفلورسانس مستقيم DFAs  يا (Direct immunofluorescence assays ):
اين روش نيز مانند روش RIDTs قابليت تشخيص آنتي ژن ويروس را دارند و از جمله ويژگي آن اختصاصيت 96 % و قابليت تشخيص و افتراق دو نوع A وB در مدت زمان 4-2 ساعت دارد.

معايب اين دو روش :

1. حساسيت RIDTs و DFAs در رديابي H1N1 جديد در مقايسه با RT PCR بترتيب ( 70-10 %) و ( 93-47 %) است.

2. به دليل ايجاد پاسخ هاي منفي کاذب نتايج منفي آنها قابل اعتماد نيستند.

3. کليه نتايج منفي و گاها" نتايج مثبت تست هاي RIDTs و DFAs بايستي با RT PCR تاييد شوند.

◄   کشت ويروس:
در اين روش با استفاده از محيط هاي اختصاصي و افتراقي کشت ويروس مانند MDCK (Madin-Darby caine kidney) مي توان انواع آنفولانزا و زير گونه هاي آن را از يکديگر تشخيص و افتراق داد.

◄   روش ملکولي RT PCR Real time :
اين روش که بر اساس تکثير اسيدهاي نوکلئيک قطعه اي از DNA و يا RNA ژنومي استوار است.، از اختصاصيت و حساسيت بالاي برخورداراست و قابليت تشخيص و افتراق انواع آنفولانزا و زير گونه هاي آن را از يکديگر دارد.

معايب اين دو روش :

محدوديت و جواب دهي طولاني مدت از معياب آن است.

نکته : هيچ کدام از تست هاي RIDTs و DFAs قابليت تشخيص آنفولانزا نوع A (H1N1 و H3N2 فصلي و ديگر سرو تايپ هاي آنفولانزاي نوع A را از H1N1 جديد 2009 ) ندارند.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت